Skip to content

Gregorio Vardanega, Martha Boto

January 10 – March 10, 2007

Martha Boto, Gregorio Vardanega, Sicardi Gallery installation view, 2007
Martha Boto, Gregorio Vardanega, Sicardi Gallery installation view, 2007
Martha Boto, Gregorio Vardanega, Sicardi Gallery installation view, 2007
Martha Boto, Gregorio Vardanega, Sicardi Gallery installation view, 2007
Martha Boto, Gregorio Vardanega, Sicardi Gallery installation view, 2007
Martha Boto, Gregorio Vardanega, Sicardi Gallery installation view, 2007